Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ TT&TT ban hành

--
Web Techviewz có bài: Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ TT&TT ban hành Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc phát hành Bộ Quy tắc xử sự trên mạng xã hội.

Chương I

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

Điều 1. Mục đích

1. Tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà sản xuất cửa hàng trong và ngoài nước, thích hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước nước ngoài mà Việt Nam đã tham gia;

2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, xử sự trên mạng xã hội, dạy dỗ ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người sử dụng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng Bộ Quy tắc: Các hành vi của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội;

2. Đối tượng áp dụng: Bộ Quy tắc áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: (i) Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ phận chính phủ sử dụng mạng xã hội; (ii) Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; (iii) Nhà cung cấp trung tâm mạng xã hội tại Việt Nam.

Chương II

NỘI DUNG CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Điều 3. Quy tắc ứng xử chung

Quy tắc xử sự chung là những quy tắc áp dụng cho mọi thứ các nhóm đối tượng:

1. Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ luật pháp Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

3. Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy chế và chỉ dẫn về bảo quản an toàn và bảo mật thông tin.

4. Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, xử sự trên mạng xã hội; phối phù hợp với các bộ phận chức năng để giải quyết hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Điều 4. Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân

1. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất công ty mạng xã hội trước lúc đăng ký, tham dự mạng xã hội.

2. Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, biệt hiệu thật của tổ chức, bộ phận và đăng ký với nhà sản xuất trung tâm để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

3. Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và mau chóng thông báo tới các bộ phận chức năng, nhà sản xuất đơn vị khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy.

5. Có các hành vi, xử sự phù phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.

6. Không đăng tải những nội dung phạm luật pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, phạm luật thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép… gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

7. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, truyền bá về đất nước – con người, văn hóa đẹp đẽ của Việt Nam, chia sẻ tin tức tích cực, những tấm gương người tốt – việc tốt.

8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người bao quanh tham gia giáo dục, bảo quản trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội 1 cách an toàn, lành mạnh.

Điều 5. Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ phận nhà nước

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước thực hành nội dung quy chế tại Điều 4 của Bộ Quy tắc này.

2. Thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội.

3. Thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Điều 6. Quy tắc xử sự cho các bộ phận chính phủ

1. Thực hiện nội dung quy định cho cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 4 của Bộ Quy tắc này. 

2. Có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới hãng sản xuất dịch vụ khi tài khoản của cơ quan, tổ chức bị mất quyền kiểm soát hoặc bị giả mạo.

3. Cung cấp tin tức trên mạng xã hội đồng bộ, thống nhất với thông tin đã được cung cấp trên các phương tiện truyền thông chính thống khác.

4. Nên có phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội về vấn đề liên quan đến chức năng, trọng trách và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình.

Điều 7. Quy tắc ứng xử cho các hãng sản xuất công ty mạng xã hội

1. Công bố rõ ràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, cho dù là tất cả các quyền và nghĩa vụ của hãng sản xuất công ty và người sử dụng.

2. Ban hành và công khai các giải pháp phát hiện, thông báo và phối phù hợp với những cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn và loại bỏ các nội dung tin tức vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.

3. Khi nhận được thông báo yêu cầu loại bỏ các tin tức vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhà sản xuất dịch vụ mạng xã hội kết phù hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để xử lý theo một số quy chế của nước pháp luật Việt Nam. 

4. Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗ trợ và bảo quản quyền, lợi ích hợp pháp của “người yếu thế” trong xã hội (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật…) sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên mạng xã hội; có biện pháp để bảo đảm sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Tôn trọng quyền được bảo quản tin tức của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng trung tâm cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Triển khai và thực hành

1. Khuyến nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm luật pháp hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hành và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc trưng của cơ quan, tổ chức của mình, trong đấy chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi dùng mạng xã hội.

2. Người sử dụng và nhà cung cấp công ty mạng xã hội được khuyến khích thực hành đầy đặn các nội dung Bộ Quy tắc và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Bộ Quy tắc này được thông dụng đến tất cả những tổ chức, cá nhân tham dự sử dụng mạng xã hội. Trong công đoạn thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, nghiên cứu coi xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nguồn: http://danviet.vn/noi-dung-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi-do-bo-tttt-ban-hanh-50202122612333… Nguồn: http://danviet.vn/noi-dung-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi-do-bo-tttt-ban-hanh-502021226123338747.htm

Mang xa hoi

Nội dung Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ TT&TT ban hành được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: techviewz.org. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho techviewz.org để điều chỉnh. techviewz.org tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--